Regulamin KONKURSU "Wspomnienia z wakacji"

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs "Wspomnienia z wakacji" dalej zwany "Konkursem", jest zorganizowany przez Dresówka.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, 48-340, ul. Poprzeczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Nysa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609358, kapitał zakładowy 5.000 zł wpłacony w całości, NIP 753-24-39-817, REGON 364024323, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Dresówka.pl Sp.z o.o.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na portalu społecznościowym

Facebook na fanpage'u dresowka.pl pod adresem URL https://www.facebook.com/dresowka/?fref=ts w dniach od 18 sierpnia 2017 roku do 01 września 2018 roku do godz. 20:00.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego

uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie dresowka.pl.

6. Właściciel serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie ponosi

odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym

zakresie jakichkolwiek obowiązków.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną

formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.

z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).

§ 2.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie klienci sklepu internetowego dresowka.pl. Prace konkursowe należy przygotować wyłącznie z materiałów dostępnych w sklepie internetowym dresowka.pl.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa

do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z podpisaniem "Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem osoby", które stanowi załącznik nr 1 do Konkursu.

§ 3.

PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 01 września do godz. 20:00 wysłać swoje zdjęcie w którym pokażesz swoje piękno w stroju uszytym wyłącznie z materiałów dostępnych w sklepie internetowym dresowka.pl. Prace przesłane po godz. 20:00 nie będą brane pod uwagę.

2. Prace należy przesłać na adres mailowy: konkurs@dresowka.pl.

2. Po przesłaniu zdjęcia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe.

4. Osoby zamieszkujące inny kraj niż Rzeczpospolita Polska, również mogą przystąpić do konkursu podlegając pod ten sam regulamin.

§4

ZASADY KONKURSOWE I ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wynienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. W skład jury wchodzą wytypowani przez Prezesa Zarządu pracownicy Dresówka.pl Sp.z o.o.

3. Jury konkursowe wyłoni 18 (osiemnastu) laureatów Konkursu.

4. Wyłaniając zwycięzcę jury będzie kierować się inwencją twórczą.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na fanpage'u dresowka.pl do 14 dni od zakończenia Konkursu.

6. Zwycięzcy konkursu proszeni są o kontakt w sprawie ustalenia zasad odbioru nagród.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystywania przesłanych zdjęć konkursowych w celach marketingowych.

§ 5

NAGRODY I ICH ODBIÓR

1. Organizator przewiduje 18 nagród: nożyczki Fiskars w kwiatki, nożyczki Fiskars miętowe, nożyczki Westcott ornament, nożyczki Westcott kwiatki, tiul w kwiaty 3D 1Y, tiul ombre 1,5Y, tiul ombre 1,5y, tiul brokatowy 2y, wykrój damski, wykrój damski, wykrój dziecięcy, bawełna Avengers 1y, bawełna Supergirl 1y, bawełna Kucyki Pony 1y, bawełna Myszka Mini 1y, bawełna Psi patrol 1y, bawełna Gwiezdne Wojny 1 y, bawełna Batman 1 y.

2. Podatek od nagród opłaca Organizator Konkursu.

3. Lista laureatów zostanie opublikowana na fanpage'u dresowka.pl

4. Laureaci proszeni są o kontakt mailowy pod adresem konkurs@dresowka.pl celem uzgodnienia warunków dostarczenia nagrody.

5.Nagrody zostaną wysłane do laureatów z pierwszym następnym zamówieniem dokonanym w sklepie internetowym dresowka.pl.

6. Nagrody zostaną wydane i zrealizowane wyłącznie w formie określonej w niniejszym Regulaminie. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE

1.Z chwilą przesłania zdjęcia konkursowego, uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

nadesłane przez Uczestnika zdjęcie konkursowe jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2)a)b) poniżej;

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika

a) zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika

Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl

formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla

potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o

ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/") w bazie danych

osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów

marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na

opublikowanie mojego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, wraz z nazwą miejscowości, w

której zamieszkuję. Wyżej wymienione dane zostaną podane na portalu dresowka.pl oraz

fanpage'u dresowka.pl.

b) zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanych podczas konkursu zdjęć do celów marketingowych.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. W terminie 3 dni od daty zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik może złożyć

Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie. Oświadczenie o

odstąpieniu może zostać skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej,

kierowanej pod adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od udziału

w Konkursie powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i roszczeń związanych z udziałem w

Konkursie, w tym prawa do otrzymania nagrody.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy z dopiskiem "Wspomnienia z wakacji". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony w serwisie konkursowym.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w

piśmie zawierającym reklamację.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Głuchołazy, 18.08.2017 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ Z WIZERUNKIEM OSOBY

Niżej podpisany/a udziela Dresówka.pl Sp. Z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, KRS 0000609358, NIP 753-24-39-817, zdody na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem niżej podpisanego (podpisanej), bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia.

Powyższ zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzstanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalanie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, a także publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej przez Dresówka.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczen podmiotowych i przedmiotowych.

Niżej podpisany/a oświadcza, że fotografie zostały wykonane przez niego/nią osobiście i posiada do nich wszelkie prawa.

Niżej podpisany/a oświadacza, że jest pełnoletni/a oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także, że zapoznał/a się z powyższą treścią i w pełni ją rozumie.

Imię i nazwisko

Podpis