Menu
Blog
PL | GBP
0 0

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych, informacji na temat wykorzystywania plików cookies w serwisie www.dresowka.pl, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  1. Administratorem danych osobowych jest Dresówka.pl Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000667895, posiadającą NIP: 7532443121 (zwana dalej „Administratorem”).

  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

  3. Jeżeli Klient złoży zamówienie w sklepie internetowym Dresówka.pl – za dobrowolną uprzednią zgodą Klienta – Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne uniemożliwia obsługę zamówienia oraz założenie, utrzymywanie i korzystanie z Konta Klienta.

  4. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, Dresówka.pl przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

  5. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Dresówka.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

  6. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dresówka.pl w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest także w pełni dobrowolne.

  7W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w związku z finansowaniem Twojego zakupu w Sklepie internetowym przez Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000689624), na zasadach umowy pożyczki konsumenckiej przeznaczonej na zakup towarów w Sklepie internetowym (kredytu wiązanego) zawartej pomiędzy Tobą, a jednym z wyżej wskazanego podmiotu, przekazanie Twoich danych osobowych niezbędnych do zawarcia wyżej wskazanej umowy, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, datę urodzenia  jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym.

  a) Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  b) Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  c) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1) ING Bank Śląski S.A.
  2) Twisto Polska sp. z o.o.

  d) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.


  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
  warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.


  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
  wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.


  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.


  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

  8. W serwisie www.dresowka.pl wykorzystywana jest technologia znana jako cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.dresowka.pl.

  9. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.

  10. Dresówka.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie internetowej www.dresowka.pl.

  11. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem www.dresowka.pl. Podsumowania mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.dresowka.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem www.dresowka.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. 

  12. W sklepie internetowym Dresówka.pl nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulica, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest tj. w celu zrealizowania przez Dresówka.pl zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Dresówka.pl.

  13. Dresówka.pl stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione.