Menu
Blog
PL | GBP
0 0

  I. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient, będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Dresówka.pl bez podania przyczyny.

  2. W celu skorzystania z tego prawa Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru zakupionego u Sprzedającego. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany mailowo wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz fakturą VAT.

  3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, doręczonego Konsumentowi mailowo oraz dostępnego na stronie sklepu w pliku do pobrania, na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklepu: [email protected]

  4. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu do pobrania:

   Oswiadczenie o odstapieniu od umowy zawartej na odleglość

  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

  5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki zamówionych Towarów. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia danych wymaganych do zwrotu płatności.

  6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta do E-Sklepu.

  7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

  8. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu.

  9. Sprzedający może powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma od Klienta zwracany product lud dowód jego odesłania. Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.

  10. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym, także z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy.

  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.

  12. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  II. WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU

  1. W terminie 30 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w E-Sklepie, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. W takim przypadku Klient ponosi koszty odesłania Towaru do E-Sklepu oraz koszty przesyłki towaru przez Sprzedającego.

  2. Zwracany przez Klienta Towar, w celu jego wymiany na inny, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania, tj. jakichkolwiek uszkodzeń. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy.

  3. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę, jak Towar uprzednio zakupiony, Klient ponosi jedynie koszty związane z przesyłką Towaru wybranego na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego E-Sklepu.

  4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedającemu zakupionych uprzednio Towarów oraz zaksięgowania płatności za przesyłkę oraz ewentualnej różnicy w cenie Towaru wybranego na wymianę w stosunku do ceny zwróconego Towaru.

  III. REKLAMACJE

  1. Jeżeli zamówiony Towar posiada wady, Klient może zgłosić reklamację.

  2. Reklamacje, dotyczące wad produkcyjnych lub nieprawidłowego odmierzenia Towarów, będą uwzględniane wyłącznie w przypadku Towaru, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny.

  3. W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia, brakujące Towary zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Sklepu internetowego Dresówka.pl lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących Towarów. W przypadku jednak, gdy w zamówieniu występują braki, których cena nie przekracza kwoty najtańszej dostępnej w Sklepie internetowym Dresówka.pl formy przesyłki, nastąpi zwrot należności za brakujący Towar w terminie 14 dni od daty otrzymania od klienta informacji o wskazanym braku w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected]

  4. Reklamację można zgłosić na adres email: [email protected] albo odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy.

  5. Reklamowany Towar należy odesłać w całości lub w ilości równej podstawowej jednostce sprzedaży (np. 1 m, 1 szt., 1 op., 1 para).

  6. Treść reklamacji powinna zawierać następujące elementy:

  • Formularz zwrotu  KLIKNIJ ABY POBRAĆ FORMULARZ
  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • datę nabycia Towaru;
  • nr zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
  • rodzaj reklamowanego Towaru;
  • dokładny opis wady Towaru, datę jej stwierdzenia oraz zdjęcia reklamowanego Towaru
  • żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  7. W przypadku reklamacji materiału (piling, płowienie trwałość druku, przecieranie itp.), prosimy o dokładną dokumentację zdjęciową lub o odesłanie próbki reklamowanego materiału

  8. Sprzedający informuje, że poszczególne partie materiałów mogą różnić się kolorem w skali do 5%. Nie zaleca się łączenia materiałów z różnych partii. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.

  9. Podstawą reklamacji nie mogą być również różnice w kolorach Towarów wyświetlanych na monitorze Klienta z rzeczywistym kolorem Towarów.

  10. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty jej otrzymania.

  11. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub nie przedłoży dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie tych informacji lub przedłożenia dokumentów. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji, liczony jest od daty uzupełnienia tych braków.

  12. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji, zgłoszonej przez Klienta, Sprzedający zwróci na rzecz Klienta koszt odesłania zamówionego Towaru w kwocie pieniężnej, odpowiadającej najtańszej dostępnej w Sklepie internetowym Dresówka.pl formy przesyłki.