Menu
Blog
PL | GBP
0 0

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRESÓWKA.PL

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej pojęcia należy przez nie rozumieć:

  Sprzedający – Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, adres: ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667895, REGON: 366758420, NIP: 7532443121; Konta bankowe: PLN: 50 1050 1490 1000 0090 3216 5905; EUR: PL 28 1050 1490 1000 0090 3216 5913; GBP: PL 12 1050 1490 1000 0090 8230 0360, CZK 60 1050 1490 1000 0090 8230 1921

  Klient – osoba, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego Dresówka.pl, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.

  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Sklep internetowy Dresówka.pl / E-Sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.dresowka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Sprzedającemu oferty do zawarcia umowy sprzedaży Towarów prezentowanych przez Sprzedającego w tym sklepie.

  Towary – w szczególności materiały gładkie, materiały we wzory, akcesoria i dodatki krawieckie będące rzeczami ruchomymi, prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

  Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego Dresówka.pl, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe i adresowe, może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów bez konieczności każdorazowego podawania tych danych.

  Koszyk – lista Towarów sporządzona na podstawie wyborów Klienta spośród Towarów  prezentowanych w E- Sklepie.

  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Dresówka.pl.

  Wada towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

  Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm).

  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm).

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

  2. Sklep internetowy Dresówka.pl prowadzony jest przez Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, adres: ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 7532443121, REGON: 366758420, NIP: 7532443121.

  3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach a Klientem. Określone zostały w nim w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.dresowka.pl, zawierania umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym Dresówka.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów oraz kosztów przesyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

  4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego Dresówka.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

  5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: [email protected] oraz [email protected]. Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

  6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

  7. Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu rozdział III ust. 7 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

  8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronie E-Sklepu służą jedynie prezentacji konkretnie wskazanych na nich Towarów.

  9. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego, czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

  10. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych osobowych i adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu, adresu e-mail, dzięki którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.

  II. ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z E-SKLEPU

  1. Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

  2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie E-sklepu pod adresem internetowym www.dresowka.pl

  3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności E-Sklepu po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w E-Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

  4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, dane rozliczeniowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu rejestracji.

  5. Informacje podane w Formularzu rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

  6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie.

  7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w E-Sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

  8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

  9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą korzystanie przez Klienta z E-Sklepu w sposób stanowiący naruszenie obowiązków, o których mowa w ustępie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w E-Sklepie.

  10. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklepu bez zbędnej zwłoki.

  11. Ze względu na charakterystykę Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym Dresówka.pl, Sprzedający zastrzega sobie prawo do braków magazynowych. W przypadku braku określonego Towaru, zamówionego przez Klienta, proponuje się zamianę tego Towaru na inny o takiej samej wartości lub zwrot należności za brakujący towar.

  12. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

  III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie internetowym Dresówka.pl.

  2. Elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych i adresowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez E-Sklep oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w E-Sklepie.

  3. Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie 3-4 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji , w wypadku wyboru opcji „za pobraniem”, od momentu złożenia zamówienia, o ile w momencie składania zamówienia nie został podany inny termin. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.

  4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dodaniu Towaru do Koszyka i potwierdzeniu woli złożenia zamówienia.

  5. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w E-Sklepie informacje.

  6. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym Dresówka.pl stanowi ofertę Klienta złożoną Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. do zawarcia umowy sprzedaży.

  7. Po zatwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail.

  8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  • potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 7 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez E-Sklep: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie do zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz ze Formularzem zwrotu – odstąpienia do samodzielnego pobrania, odnośnik do strony dotyczący treści Regulaminu do samodzielnego pobrania;
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej dokument wydania magazynowego, faktury w formie elektronicznej przesłanej w pliku PDF oraz informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu - odstąpienia od umowy.

  9. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów przesyłki wybranych przez Klienta.

  10. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia wysłania zamówienia. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres [email protected]

  11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT w formie elektronicznej w pliku PDF lub na życzenie klienta fakturę VAT, badź paragon fiskalny w formie papierowej).

  12. Sprzedaż Towarów znajdujących się w E-Sklepie prowadzona jest za pośrednictwem sieci internetowej.

  IV. PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty przesyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT i są wyrażone w 3 walutach (zgodnie z wyborem klienta) PLN, EUR, GBP. Dla klientów, spełniających kryteria płatnika VAT, ceny są wyrażone w wartościach netto.

  2. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym Dresówka.pl nie zawierają kosztów przesyłki Towaru.

  3. Koszty przesyłki zostały wskazane w zakładce „Koszty przesyłki”. Ponadto koszty przesyłki zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego Dresówka.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia oraz złożenia przez Klienta zamówienia.

  4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt III. ust. 7 Regulaminu.

  5. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie E-Sklepu i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.

  6. Klient ma prawo wyboru jednego ze sposobów płatności za zamówiony Towar ze sposobów prezentowanych przy składaniu Zamówienia, tj.: przelew bankowy PayPal, SOFORT, BlueMedia, Płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  • gotówką przy odbiorze Towaru, odbierając zamówiony Towar, przesłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej; (płatność za pobraniem);
  • przelewem bankowym, PayPal, SOFORT, BlueMedia, Płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro przed dostawą (płatność przed wysyłką).

  7. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.

  8. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na jeden z rachunków Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach w terminie 6 dni od złożenia zamówienia, spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

  9. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy (zgodny z walutą wybraną podczas składania zamówienia) Sprzedającego, podany we wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.

  10. Do kwoty realizacji zamówienia, które zostanie opłacone za pośrednictwem systemu płatności PayPal, automatycznie zostaje doliczona prowizja w wysokości 4% wartości zamówienia.

  11. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu przesyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego Dresówka.pl.

  12. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz kosztu przesyłki.

  V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I SPOSOBY DORĘCZENIA TOWARU

  1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty w postaci wiadomości e-mail - Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia wpłaty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

  2. Termin realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

  3. Zamówienia w E-Sklepie realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.

  4. Termin realizacji zamówienia nie jest równoznaczny z terminem przesłania towaru pod adres wskazany przez Klienta. Termin przesłania Towaru zależy bowiem od wybranego sposobu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

  5. Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy INPOST oraz GLS, według wyboru Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez klienta metody doręczenia lub firmy przewozowej w sytuacji przekroczenia regulaminowej wagi gabarytowej przesyłki.

  6. W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, doręczenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firm GLS,DPD,UPS. Sprzedający przewiduje możliwość dostawy Towarów jedynie do wybranych krajów wskazanych na stronie internetowej E-Sklepu.

  7. Klient ma prawo odbioru osobistego zamówienia w siedzibie firmy Dresówka.pl Sp. Z o.o. Sp. k. ul Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, po uprzednim zrealizowaniu zamówienia zgodnie z pkt. VI ust. 2 nimniejszego Regulaminu

  8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówionymi Towarami, powinien sprawdzić stan przesyłki.

  9. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w wyznaczonym terminie, z winy Klienta, Sprzedający wyśle ponownie przesyłkę dopiero po uiszczeniu przez Klienta kosztów przesyłki.

  10. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w wyznaczonym terminie, z winy Klienta, a następnie rezygnacji z zamówionego Towaru, Sprzedający zwróci Klientowi kwotę środków pieniężnych odpowiadającą zamówionemu Towarowi,wraz z kosztami wysyłki..

  11. Odbiór osobisty zamówienia w siedzibie naszej firmy w Głuchołazach. W przypadku, gdy odbiór zamówienia odbywa się przez osobę inną niż zamawiającą, należy przekazać osobie odbierającej pisemne upoważnienie do odbioru zamówienia. Wzór upoważnienia dostępny do pobrania >> tutaj <<

  VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient, będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego Dresówka.pl bez podania przyczyny.

  2. W celu skorzystania z tego prawa Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru zakupionego u Sprzedającego. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany mailowo wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz fakturą VAT.

  3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, doręczonego Konsumentowi mailowo oraz dostępnego na stronie sklepu w pliku do pobrania, na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklepu: [email protected]

  4. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce REGULAMIN ZAKUPÓW jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

  5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki zamówionych Towarów. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia danych wymaganych do zwrotu płatności.

  6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta do E-Sklepu.

  7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

  8. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu.

  9. Sprzedający może powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma od Klienta zwracany product lud dowód jego odesłania. Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.

  10. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym, także z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy.

  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.

  12. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  VIII. WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU

  1. W terminie 30 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w E-Sklepie, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. W takim przypadku Klient ponosi koszty odesłania Towaru do E-Sklepu oraz koszty przesyłki towaru przez Sprzedającego.

  2. Zwracany przez Klienta Towar, w celu jego wymiany na inny, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania, tj. jakichkolwiek uszkodzeń. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy.

  3. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę, jak Towar uprzednio zakupiony, Klient ponosi jedynie koszty związane z przesyłką Towaru wybranego na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego E-Sklepu.

  4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedającemu zakupionych uprzednio Towarów oraz zaksięgowania płatności za przesyłkę oraz ewentualnej różnicy w cenie Towaru wybranego na wymianę w stosunku do ceny zwróconego Towaru.

  IX. REKLAMACJE

  1. Jeżeli zamówiony Towar posiada wady, Klient może zgłosić reklamację.

  2. Reklamacje, dotyczące wad produkcyjnych lub nieprawidłowego odmierzenia Towarów, będą uwzględniane wyłącznie w przypadku Towaru, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny.

  3. W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia, brakujące Towary zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Sklepu internetowego Dresówka.pl lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących Towarów. W przypadku jednak, gdy w zamówieniu występują braki, których cena nie przekracza kwoty najtańszej dostępnej w Sklepie internetowym Dresówka.pl formy przesyłki, nastąpi zwrot należności za brakujący Towar w terminie 14 dni od daty otrzymania od klienta informacji o wskazanym braku w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected]

  4. Reklamację można zgłosić na adres email: [email protected] albo odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Dresówka.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy.

  5. Reklamowany Towar należy odesłać w całości lub w ilości równej podstawowej jednostce sprzedaży (np. 1 m, 1 szt., 1 op., 1 para).

  6. Treść reklamacji powinna zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • datę nabycia Towaru;
  • nr zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
  • rodzaj reklamowanego Towaru;
  • dokładny opis wady Towaru, datę jej stwierdzenia oraz zdjęcia reklamowanego Towaru
  • żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  7. W przypadku reklamacji materiału (piling, płowienie trwałość druku, przecieranie itp.), prosimy o dokładną dokumentację zdjęciową lub o odesłanie próbki reklamowanego materiału

  8. Sprzedający informuje, że poszczególne partie materiałów mogą różnić się kolorem w skali do 5%. Nie zaleca się łączenia materiałów z różnych partii. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.

  9. Podstawą reklamacji nie mogą być również różnice w kolorach Towarów wyświetlanych na monitorze Klienta z rzeczywistym kolorem Towarów.

  10. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty jej otrzymania.

  11. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub nie przedłoży dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie tych informacji lub przedłożenia dokumentów. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji, liczony jest od daty uzupełnienia tych braków.

  12. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji, zgłoszonej przez Klienta, Sprzedający zwróci na rzecz Klienta koszt odesłania zamówionego Towaru w kwocie pieniężnej, odpowiadającej najtańszej dostępnej w Sklepie internetowym Dresówka.pl formy przesyłki.

  X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, złożenia zamówienia bez rejestracji oraz zawarcia umowy sprzedaży.

  3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

  5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Towarach Sprzedawcy.

  6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Poufności” dostępnej na stronie internetowej www.dresowka.pl.

  XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

  1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

  2. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych sposobów rozstrzygania sporów.

  XII. LICENCJA

  1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego Dresówka.pl przez Sprzedawcę, w szczególności nazwa Sklepu internetowego, w tym znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne tj. zdjęcia, a także opisy Towarów, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

  2. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu internetowego Dresówka.pl, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez Sprzedawcę, na piśmie pod rygorem nieważności.

  3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego Dresówka.pl jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego Dresówka.pl), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

  XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

  3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie E-Sklepu. Nie dotyczy to jednak zamówień i umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu. Wszystkie zamówienia i umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy sprzedaży.

  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu.

  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innych urządzeniach używanych przez Klienta.

  6. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Dresówka.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.