Menü
Blog
DE | PLN
0 0

  REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO
       

  I Postanowienia ogólne
      

  1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Afiliacyjnego (zwanego dalej Programem) jest Dresówka.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, KRS: 0000667895, REGON: 366758420, NIP: 7532443121, prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://dresowka.pl/pl/, zwana dalej „Organizatorem”. Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
     

  2. Regulamin Programu Afiliacyjnego oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu.
     

  3. Program jest skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców i ma na celu zachęcanie do korzystania z usług sklepu internetowego Organizatora. Program umożliwia Partnerowi (Afiliantowi) pozyskiwanie środków pieniężnych za Skuteczne Polecanie usług Organizatora oraz wykorzystywanie ich na zakup towarów oferowanych przez Organizatora.
     

  4. Konto Partnera to oprogramowanie, w którym Partner może uzyskać informacje o pozyskanych środkach, statusach poleceń, a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia pozyskanych środków.
     

  5. Klient Organizatora to każdy podmiot, który przy wykorzystaniu serwisu https://dresowka.pl/pl/ zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży towarów oferowanych w
  sklepie internetowym Organizatora pod adresem https://dresowka.pl/pl/.
     

  6. Potencjalny Klient to każdy podmiot, który nie jest, ani nie był Klientem Organizatora.
     
  7. Przez Skuteczne Polecenie usług Organizatora rozumie się polecenie, które w wyniku rejestracji Poleconego Klienta do serwisu https://dresowka.pl/pl/ z wykorzystaniem Linku Polecającego, na zasadach określonych w Regulaminie, skutkuje zamówieniem i opłaceniem przez Poleconego Klienta w pełnej wysokości przynajmniej jednego towaru oferowanego przez Organizatora w sklepie internetowym https://dresowka.pl/pl/. Skuteczne Polecenie skutkuje przyznaniem Partnerowi określonej kwoty wynagrodzenia, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.
     

  8. Link Polecający jest to unikalny link przypisany indywidualnie do danego Konta Partnera, za pomocą którego Partner poleca usługi Organizatora Potencjalnym Klientom.
    

  9. Polecony Klient oznacza Potencjalnego Klienta, któremu Partner zarekomendował usługi Organizatora poprzez przekazanie Linku Polecającego.
   

  II Uczestnictwo w programie
    

  10. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
    

  11. Partnerem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Partnera lub jest Klientem Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru i weryfikacji Partnerów, którzy mogliby wziąć udział w Programie. W Programie nie mogą brać udziału wspólnicy, członkowie zarządu, prokurenci oraz pracownicy Organizatora.
    

  12. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Partnera, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.
   
  13. Klient Organizatora uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin
  przez pierwsze polecenie usług Organizatora za pomocą Linku Polecającego, co jednocześnie oznacza przystąpienie do Programu.
    

  14. Partner, w celu polecania usług Organizatora, posługuje się indywidualnym Linkiem Polecającym, nadawanym przez system informatyczny Organizatora.
    

  15. Partner ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związanych z niemożliwością realizacji świadczeń przewidzianych w Regulaminie.
    

  16. Partner ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Partnera.
    

  17. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych Partnera w drodze telefonicznego sprawdzenia ich poprawności lub skierowania wniosku wysłanego drogą elektroniczną o dostarczenie zeskanowanej wersji dokumentów identyfikujących Partnera. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 7 dni od dnia wysłania wniosku przez Organizatora lub nieprawidłowego potwierdzenia, Organizator ma prawo zamknąć Konto Partnera, przy czym Partner zachowuje wszelkie prawa uzyskane w trakcie Programu.
    

  III Polecanie usług
    

  18. Polecanie usług Organizatora odbywa się poprzez przekazanie Potencjalnemu Klientowi Linku Polecającego.

    
  19. Przekazanie Linku Polecającego może odbywać się w dowolny sposób, a w szczególności przez: przesłanie w wiadomości e-mail, przesłanie w wiadomości SMS, opublikowanie w serwisach społecznościowych (np. „Facebook”), opublikowanie na stronie internetowej, na blogu, itp.

  20. W chwili kliknięcia w Link Polecający, w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta zostaje umieszczony, jeżeli jego system na to pozwala, plik cookie (ciasteczko) identyfikujący Partnera, który zarekomendował usługi Organizatora.
    

  21. Jeżeli Polecony Klient skorzysta z usług Organizatora (zarejestruje w serwisie https://dresowka.pl/pl/) przez przeglądarkę internetową, w której umieszczony został plik cookie przypisany do danego Partnera, to polecenie to zostanie przypisane do tego Partnera i będzie widoczne na jego Koncie Partnera.
    

  22. Partner jest informowany o zmianach statusów poleceń na adres e-mail oraz przez Konto Partnera.
    

  23. W chwili, gdy zamówienie Poleconego Klienta zmieni status na “Wysłane” w sklepie internetowym Organizatora https://dresowka.pl/pl/, Partnerowi przysługuje jednorazowe wynagrodzenie za Skuteczne Polecenie, a Poleconemu Klientowi przysługuje bonus w postaci 1 punktu Programu Lojalnościowego (patrz Regulamin programu lojalnościowego https://dresowka.pl/pl/regulamin-programu-lojalnosciowego) za każde 10zł wartości zamówienia opłaconego przez Poleconego Klienta.
    

  24. Organizator udostępnia Partnerom na Kontach Partnera aplikację ułatwiającą publikację Linków Polecających w serwisie Facebook.com oraz ułatwiającą przesyłanie ich na adresy e-mail.
    

  25. Uznanie faktu Skutecznego Polecenia następuje jedynie w przypadku, gdy polecenie zostało zrealizowane przez Link Polecający w sposób określony w punkcie 23; w szczególności polecenie nie będzie uznane jako Skuteczne, jeżeli rejestracja do serwisu https://dresowka.pl/pl/ nastąpiła z innej przeglądarki lub innego urządzenia niż to, w których umieszczony został plik cookie, jak i w przypadku, gdy polecenie nastąpiło po fakcie rejestracji.
    

  IV Wynagrodzenie
    
  26. Partnerowi za każdy przypadek Skutecznego Polecania usług Potencjalnemu Klientowi, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w postaci punktów Programu Lojalnościowego zgodne z Regulaminem.
    

  27. Organizator przewiduje możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego w celu pokrycia części kosztów zamówienia z wyłączeniem kosztów przesyłki. Punkty Programu Lojalnościowego mogą być wykorzystane wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Dresówka.pl

    

  28. Klient w momencie podsumowania zawartości “koszyka” będzie miał możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” według kursu - 1 punkt Programu Lojalnościowego odpowiada 0,20 zł brutto.

    

  30. Możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” nie wyklucza stosowania innych rabatów (voucherów rabatowych, bonów podarunkowych itd.) przyznanych przez sklep internetowy Dresówka.pl.

    

  31. Po zastosowaniu wszystkich form rabatów, którymi dysponuje klient, wartość towarów w zamówieniu musi być wyższa niż zero złotych.

    

  32. Organizator przewiduje możliwość wymiany zebranych punktów Programu Lojalnościowego na wynagrodzenie gotówkowe. Realizacja takiej wymiany możliwa będzie wyłącznie po kontakcie z Działem Obsługi Klienta sklepu www.dresowka.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiej wymiany, gdy wymieniana ilość punktów nie przekracza kwoty 1000 zł. Kwota wymiany jest kwotą brutto.
    

  V Aspekty techniczne
    

  33. Ważność plików cookie (ciasteczek) umieszczanych w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta wynosi 60 dni.
    

  34. W przypadku, gdy kilku Partnerów poleciło usługi Organizatora tej samej osobie lub podmiotowi, wówczas Skuteczne Polecenie zostanie przypisane Partnerowi, który polecał usługi Organizatora jako ostatni na urządzeniu (przeglądarce), z której nastąpiła przez Poleconego Klienta rejestracja usługi (w jego Link Polecający kliknięto ostatnio).
    
  VI Postanowienia końcowe
    

  35. Partner ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres [email protected]. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
    

  36. Administratorem zbioru danych osobowych Partnerów uczestniczących w Programie jest Organizator.
    

  37. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.
    

  38. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu Partnera, który w ramach uczestnictwa w Programie:
  - rozsyłał wraz z Linkami Polecającymi SPAM;
  - w inny sposób naraził renomę Organizatora, w szczególności nie przestrzegając postanowień Regulaminu.
    

  39. W przypadku, o którym mowa w punkcie 38, wykluczenie następuje wraz ze złożeniem takiego oświadczenia przez Organizatora za pośrednictwem Konta Partnera, w dniu, w którym Partner po raz pierwszy po złożeniu takiego oświadczenia zaloguje się na Konto Partnera.
    

  40. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Partnera z Organizatorem.
    

  41. W przypadku, o którym mowa w punkcie 38, Organizator zapewni dostęp do Konta Partnera przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Programu lub wykluczenia Partnera w celu złożenia przez niego dyspozycji rozdysponowania środków pieniężnych na wskazany przez niego rachunek bankowy, bez możliwości opłacania usług Organizatora zgodnie z Regulaminem. Po upływie tego okresu wypłata może być dokonana wyłącznie po uzyskaniu pisma wzywającego Organizatora do wypłaty ze wskazaniem numeru rachunku bankowego z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania, bądź w
  siedzibie Organizatora.
    

  42. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora lub powiadomienie elektronicznie pod wskazany w Koncie Partnera adres e-mail. Jeżeli Partner w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku akceptacji, przyjmuje się, że Partner zmiany zaakceptował. Partner nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będzie mógł dalej korzystać z Programu, jednak zgromadzone środki pieniężne będzie mógł wykorzystać według postanowień Regulaminu, zgodnie z punktem 41.

           

  REGULAMINY POWIĄZANE (Link do regulaminu, Program lojalnościowy)